SSC Documents
 

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.10 वी) 2019 करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्राची जिह्लानिहाय यादी
24/09/2019

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चित्रकलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

कला प्रकारात सहभागी होणार्या袔 विद्यार्थाना सवलतीचे अतिरिकत्त गुण देण्याबाबत
24/09/2019

मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Ticket)..
24/09/2019

मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...
24/09/2019

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

Practical examinations of subject 81,91,92,93 & practical exam.
24/09/2019

माध्यमिक शलांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 2019 च्या परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत
24/09/2019

इ.10 वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषययोजना, मूल्यमापन. आणि तासिका. नियोजनाबाबत
24/09/2019

इ,12 वी ,10 वी परीक्षा मार्च 2019 प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या अग्रीम रकमेबाबत
24/09/2019

फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी राज्य मंडळ स्तरावर समुपदेशक नियुक्तीबाबत.
24/09/2019

मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

Regarding error in grade list
24/09/2019

कल अभिक्षमता चाचणी अहवाल वितरणाबाबत.
24/09/2019

मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या कल -अभिक्षमता चाचणी निकालाबाबत.
24/09/2019

दि. 22/03/2019 ते 02/04/2019 याकालावधीत कार्यमुक्त होणा-या परीरक्ष/समीक्षकना देयकांची रक्क
24/09/2019

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020
24/09/2019

"कौशल्य सेतू" मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतचे निवेदन
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत
24/09/2019

कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे बाबतचे निवेदन.
24/09/2019

Result of S.S.C.Examination March - 2019
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा - जुलै-ऑगस्ट-२०१९ वेळापत्रकाबाबत
24/09/2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची प्रात्यधिक परीक्षा /तोंडी/श्रेणी/आरोग्य व शारीरिक शिक्षण,दिव्यांग विद्यार्थ्याया परीकेसंबंधी
24/09/2019

शाळाचे पॅनल फॉर्म बाबत प्रकटन
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-२०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात
24/09/2019

Distribution of Result - SSC Exam. March-2019
24/09/2019

कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बाबत.
24/09/2019

Transfer of credit
24/09/2019

SSC Exam.July-Aug.-2019 - Dates of submission of exam.appln.forms with late/extra late/super late fee
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुले/ऑगस्ट 2019 करीता विज्ञान व तंत्रजान विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत
24/09/2019

SSC exam july-2019 practical, internal, grade list and other material distribution on date 11/07/2019
24/09/2019

SAKSHAM NATIONAL COMPETITION 2019
24/09/2019

APJ.pdf
24/09/2019

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत
24/09/2019

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT
24/09/2019

Short Film Competition and Festival, 2019 on the theme ' Air Pollution'
24/09/2019

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत
24/09/2019

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.
24/09/2019

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत
24/09/2019

इयत्ता ९ वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना
24/09/2019

इ १० वी व इ १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२० च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत
24/09/2019

Gandhi javanti essay Competition 2019
24/09/2019

SSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

राज्य मंडळामार्फत शिक्षण संक्रमण मासिकासाठी स्वतंत्र "वेबसाईट" व "अँड्रॉइड ऍप" सुरु केल्याबाबत.
03/10/2019

माध्यमिक स्तरावरील इ.९ वी व १० वीच्या अंध व स्वमग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषयामध्ये सवलत देण्याबाबत.
07/10/2019

Prakatan - SSC Mar 2020 Form Filling Date
15/10/2019