माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.10 वी) 2019 करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्राची जिह्लानिहाय यादी

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चित्रकलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.

कला प्रकारात सहभागी होणार्या袔 विद्यार्थाना सवलतीचे अतिरिकत्त गुण देण्याबाबत

मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Ticket)..

मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.

Practical examinations of subject 81,91,92,93 & practical exam.

माध्यमिक शलांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 2019 च्या परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत

इ.10 वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषययोजना, मूल्यमापन. आणि तासिका. नियोजनाबाबत

इ,12 वी ,10 वी परीक्षा मार्च 2019 प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या अग्रीम रकमेबाबत

फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी राज्य मंडळ स्तरावर समुपदेशक नियुक्तीबाबत.

मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.

Regarding error in grade list

कल अभिक्षमता चाचणी अहवाल वितरणाबाबत.

मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या कल -अभिक्षमता चाचणी निकालाबाबत.

दि. 22/03/2019 ते 02/04/2019 याकालावधीत कार्यमुक्त होणा-या परीरक्ष/समीक्षकना देयकांची रक्क

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020

"कौशल्य सेतू" मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतचे निवेदन

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत

कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे बाबतचे निवेदन.

Result of S.S.C.Examination March - 2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा - जुलै-ऑगस्ट-२०१९ वेळापत्रकाबाबत

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची प्रात्यधिक परीक्षा /तोंडी/श्रेणी/आरोग्य व शारीरिक शिक्षण,दिव्यांग विद्यार्थ्याया परीकेसंबंधी

शाळाचे पॅनल फॉर्म बाबत प्रकटन

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-२०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात

Distribution of Result - SSC Exam. March-2019

कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बाबत.

Transfer of credit

SSC Exam.July-Aug.-2019 - Dates of submission of exam.appln.forms with late/extra late/super late fee

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुले/ऑगस्ट 2019 करीता विज्ञान व तंत्रजान विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत

SSC exam july-2019 practical, internal, grade list and other material distribution on date 11/07/2019

SAKSHAM NATIONAL COMPETITION 2019

Prakatan Regarding Feb/Mar 2020 Exam SSC/HSC Private Candidate Regaistration Inbox x

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT

Short Film Competition and Festival, 2019 on the theme ' Air Pollution'

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.