HSC Documents
 

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् पुरवणी परीक्षा जुलै/आॅॅगस्‍ट२०२४ मध्‍ये प्रविष्‍ट विदयार्थ्‍यांच्‍या यादया, परीक्षेचे नियमित व विलंब विदयार्थ्‍याची परीक्षा शुल्‍क चलनासह प्रि-लिस्‍ट व परीक्षा शुल्‍काचे चलन जमा करणेबाबत
26/6/2024

REG HSC EXAM MARCH 2024 INSPIRE AWARD ADVISORY NOTE /ELIGIBILITY NOTE
5-6-2024

फेब्रुवारी- मार्च 2024 मध्ये झालेल्या इ.12 वी परीक्षेच्या गुणपत्रिका, स्थलांतर प्रमाणपत्र व इतर साहित्य वाटपाबाबत.
27-5-2024

जुलै- ऑगस्ट 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.
24-5-2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै/ऑगस्‍ट २०२४ व मुख्‍य परीक्षा मार्च २०२५ साठी परीक्षा शुल्‍कामध्‍ये वाढ करणेबाबत---
२४-५-२०२५

इ १० वी व १२ वी परीक्षेस शाळा/कनिष्‍ठ महाविदयालयास मंडळ मान्‍यता नसलेला विषय खाजगीरित्‍या अध्‍ययन करुन स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर विदयार्थ्‍यास प्रविष्‍ठ होण्‍याची परवानगी देण्‍याबाबतच्‍या सध्‍याच्‍या धोरणात सुधारणा करणेबाबत
30.4.2024

Request for sharing with HSC Appeared student about MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A Y 2024-25
23-4-2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्‍या उत्‍तरपत्रिका ऑनलाईन परीक्षण/नियमन करणेसाठी स्‍वीकृतीपत्र पाठविणेबाबत
२२.३.२०२४

????? ????????? ?????????? ??????? ??????/????? ???? ????? ?????? ?????????? ? ???????? ????? ??????? ?????? ????????? ???????? ?????????????????
??-?-????

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी) मार्च २०२४ Practicle & internal मुल्यमापनाचे गुण ऑनलाईन पद्धतीने भरणेबाबत...
30/01/2024

माध्यमिक व उच्च माध्यामिक प्रमाणपत्र 2023 वाटपा बाबत
06/10/2023

HSC Feb-Mar 2024 Exam - Extension of Dates for Online Filling of Forms
06/10/2023

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा मार्च २००४ करिता अंतर्गत, बर्हिगत, परिक्षक/समीक्षक यांचे शाखानिहाय शिक्षकांचे पॅनल फॉॉर्मअदयावत करणेबाबत
21-9-2023

Reg. July-Aug 2023 SSC and HSC Exam Marksheet and Other Material Distribution
30/08/2023

from no 17 स्विकारणा बाबत
30/08/2023

Reg. Feb-Mar 2024 SSC and HSC Exam Tentative Timetable
28/08/2023

फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
16/12/2019

Extension for filling School and Jr.College profiles online - reg.
13/12/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च 2020 करीता प्रत्याक्षिक / श्रेणी/ तोडी परीक्षेच्या वेळापत्रका बाबत
11/12/2019

परराज्यातून तसेच CBSE/ICSE/IGCSE व इतर बोडमिधून इ. 10 वी . इ 12 वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थयाना मंडलाच्या इ. 10 वी . इ 12 वी परीक्षे करीता नियमित किंवा खाजगी रित्या प्रविष्ठ हाेण्यास परवानगी देणे बाबत
04/12/2019

जुलै 2019 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची प्रमाणपत्र वाटपाबाबत
02/12/2019

फेबुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होण्याऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत
16/11/2019

उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र फेब्रु / मार्च 2020 करीता परीक्षक / नियामकच्या नियुक्ती बाबत
13/11/2019

फेब्रु/ मार्च 2020 च्या परीक्षेचा यादया व Pre List चलनास सादर करणे ,फेब्रु/ मार्च 2019 चे प्रमाणपत्र स्विकारणे बाबत
13/11/2019

इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या लेखी / तोंडी / प्रात्यक्षिक / अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेबाबत.
11/11/2019

चित्रकला स्पर्धा आयोजित करणेबाबत.
11/11/2019

फेब्रुवारी - मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत
30/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

PARIPATRAK admission to Std.XIth Science
24/09/2019

उच्च माध्यमिक परीआ फेब्रु/ मार्च 2020 करीता माहिती तंत्रज्ञान व सामान्य ज्ञान या ऑनलाईन विषयांकरीता शिकांचीमाहिती पाठविणे बाबत
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

सन 2019-20 या शेक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागातील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रसाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
24/09/2019

HSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

इ १० वी व इ १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२० च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत
24/09/2019

इयत्ताइयत्ता 11 वी व इ. 12 वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना.
24/09/2019

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत
24/09/2019

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत
24/09/2019

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT
24/09/2019

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षात इ 10 वी विज्ञान विषयास 35 टक्के पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थना इ 11 वी मध्ये प्रवेश देण्याबाबत
24/09/2019

Prakatan Regarding Feb/Mar 2020 Exam SSC/HSC Private Candidate Regaistration Inbox x
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात
24/09/2019

HSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इ. 10 वी मध्ये विज्ञान विषयात 35 % पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना इ. 11 वी मध्ये प्रवेश न देण्याबाबत
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत
24/09/2019

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020
24/09/2019

इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य शाखा) आणि व्यापार संघटन व व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तकातील त्रुटीच्या दुरुस्तीबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...
24/09/2019

HSC Exam 2019 feb/march Reg Students attendance
24/09/2019

कनिष्ठ महाविद्यालयनी प्रथम मंडळ मान्यता,मंडळ मान्यत वर्धित, शाखा मान्यता,अतिरिक्त विषय /माध्यम मान्यता ,स्थलांतर व नाव बदल बाबतचे प्रस्ताव मंडळास सादर करणेबाबत
24/09/2019