Home
Circular
Exam
Exam Documents
 

जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Ticket)
03/7/2024

माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै/ऑगस्‍ट २०२४ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक/तोंडी/श्रेणी परीक्षेच्‍या वेळापत्रकाबाबत...
2/7/2024

माध्यमि क शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट 2024 विद्यार्थ्यांची अति विलंब/विशेष अतिविलंब/ अतिविशेष ‍ अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
24/6/2024

जुलै - ऑगस्ट 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने विलंब शुल्काने सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.
18/6/2024

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ.5 वी व इ 8 वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणा-या विद्यार्थ्याच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.
03-6-2024

जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत
3-6-2024

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षांचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..revised
20-3-2024

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षांचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..
18/3/2024