HSC Documents
 

कनिष्ठ महाविद्यालयनी प्रथम मंडळ मान्यता,मंडळ मान्यत वर्धित, शाखा मान्यता,अतिरिक्त विषय /माध्यम मान्यता ,स्थलांतर व नाव बदल बाबतचे प्रस्ताव मंडळास सादर करणेबाबत
24/09/2019

HSC Exam 2019 feb/march Reg Students attendance
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...
24/09/2019

इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य शाखा) आणि व्यापार संघटन व व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तकातील त्रुटीच्या दुरुस्तीबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इ. 10 वी मध्ये विज्ञान विषयात 35 % पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना इ. 11 वी मध्ये प्रवेश न देण्याबाबत
24/09/2019

HSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात
24/09/2019

Prakatan Regarding Feb/Mar 2020 Exam SSC/HSC Private Candidate Regaistration Inbox x
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षात इ 10 वी विज्ञान विषयास 35 टक्के पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थना इ 11 वी मध्ये प्रवेश देण्याबाबत
24/09/2019

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत
24/09/2019

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT
24/09/2019

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत
24/09/2019

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत
24/09/2019

इयत्ताइयत्ता 11 वी व इ. 12 वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना.
24/09/2019

इ १० वी व इ १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२० च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत
24/09/2019

HSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

सन 2019-20 या शेक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागातील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रसाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

उच्च माध्यमिक परीआ फेब्रु/ मार्च 2020 करीता माहिती तंत्रज्ञान व सामान्य ज्ञान या ऑनलाईन विषयांकरीता शिकांचीमाहिती पाठविणे बाबत
24/09/2019

PARIPATRAK admission to Std.XIth Science
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

फेब्रुवारी - मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत
30/09/2019

चित्रकला स्पर्धा आयोजित करणेबाबत.
11/11/2019

इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या लेखी / तोंडी / प्रात्यक्षिक / अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेबाबत.
11/11/2019

फेब्रु/ मार्च 2020 च्या परीक्षेचा यादया व Pre List चलनास सादर करणे ,फेब्रु/ मार्च 2019 चे प्रमाणपत्र स्विकारणे बाबत
13/11/2019

उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र फेब्रु / मार्च 2020 करीता परीक्षक / नियामकच्या नियुक्ती बाबत
13/11/2019

फेबुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होण्याऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत
16/11/2019

जुलै 2019 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची प्रमाणपत्र वाटपाबाबत
02/12/2019

परराज्यातून तसेच CBSE/ICSE/IGCSE व इतर बोडमिधून इ. 10 वी . इ 12 वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थयाना मंडलाच्या इ. 10 वी . इ 12 वी परीक्षे करीता नियमित किंवा खाजगी रित्या प्रविष्ठ हाेण्यास परवानगी देणे बाबत
04/12/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च 2020 करीता प्रत्याक्षिक / श्रेणी/ तोडी परीक्षेच्या वेळापत्रका बाबत
11/12/2019

Extension for filling School and Jr.College profiles online - reg.
13/12/2019

फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
16/12/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२० नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब /अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
19/12/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२० करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्रा बाबत
31/12/2019

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
15/01/2020

मार्च 2020 मध्ये हाेणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेतील नियमित विद्याथयाची 2019-20 सत्रातील हजेरी वरील अटपूर्णी करू न शकणाऱ्या विद्याथयाची हजेरी क्षमापित करणे बाबत
16/01/2020

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली. GR
16/01/2020

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली.परिपत्रक
16/01/2020

फेब्रु-मार्च २०२० परीक्षांच्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी ) च्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे सािहत्य वाटपा बाबत
20/01/2020

फेब्रु-मार्च २०२० परीक्षांच्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी ) च्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे सािहत्य वाटपा बाबत सुधारित परिपत्रक
21/01/2020

फेबु मार्च 2020 च्या इ १२ वी ऑनलाइन प्रवेशपत्राबाबत
21/01/2020

Counselling during SSC and HSC Exam. Feb-Mar.2020 - reg.
10/02/2020

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी संदर्भा
18/03/2020

February-March 2020 Paper Valuation and Moderation Of Class 10th and 12th To Be Done From Home by Valuers and Moderators
24/03/2020

Sports, NCC, Scout Guide Date Extension Circular
04/05/2020

इ.10 वी/ 12 वी व्यवसाय शिक्षण NSQF अंतर्गत विषयांच्या सुधारित अभ्यासक्रम, विषय योजना, मुल्यमापण योजना, व प्राप्यक्षिक / तोडी मुल्यमापन योजने बाबत
11/05/2020

इ.10 वी / इ.12 वी प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देने बाबत
13/05/2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० परीक्षेच्या निकालाबाबत.
15/06/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस सन २०१९-२० प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या वाढीव गुणांसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
16/06/2020

ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा होणाऱ्या विषयांसाठी उत्तरपत्रिका छायाप्रती व पुनर्मूल्यांकन कार्यपद्धतीबाबत
30/06/2020