HSC Documents
 

कनिष्ठ महाविद्यालयनी प्रथम मंडळ मान्यता,मंडळ मान्यत वर्धित, शाखा मान्यता,अतिरिक्त विषय /माध्यम मान्यता ,स्थलांतर व नाव बदल बाबतचे प्रस्ताव मंडळास सादर करणेबाबत
24/09/2019

HSC Exam 2019 feb/march Reg Students attendance
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...
24/09/2019

इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य शाखा) आणि व्यापार संघटन व व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तकातील त्रुटीच्या दुरुस्तीबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इ. 10 वी मध्ये विज्ञान विषयात 35 % पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना इ. 11 वी मध्ये प्रवेश न देण्याबाबत
24/09/2019

HSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात
24/09/2019

Prakatan Regarding Feb/Mar 2020 Exam SSC/HSC Private Candidate Regaistration Inbox x
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षात इ 10 वी विज्ञान विषयास 35 टक्के पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थना इ 11 वी मध्ये प्रवेश देण्याबाबत
24/09/2019

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत
24/09/2019

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT
24/09/2019

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत
24/09/2019

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत
24/09/2019

इयत्ताइयत्ता 11 वी व इ. 12 वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना.
24/09/2019

इ १० वी व इ १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२० च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत
24/09/2019

HSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

सन 2019-20 या शेक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागातील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रसाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

उच्च माध्यमिक परीआ फेब्रु/ मार्च 2020 करीता माहिती तंत्रज्ञान व सामान्य ज्ञान या ऑनलाईन विषयांकरीता शिकांचीमाहिती पाठविणे बाबत
24/09/2019

PARIPATRAK admission to Std.XIth Science
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

फेब्रुवारी - मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ १२ वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत
30/09/2019

चित्रकला स्पर्धा आयोजित करणेबाबत.
11/11/2019

इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या लेखी / तोंडी / प्रात्यक्षिक / अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेबाबत.
11/11/2019

फेब्रु/ मार्च 2020 च्या परीक्षेचा यादया व Pre List चलनास सादर करणे ,फेब्रु/ मार्च 2019 चे प्रमाणपत्र स्विकारणे बाबत
13/11/2019

उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र फेब्रु / मार्च 2020 करीता परीक्षक / नियामकच्या नियुक्ती बाबत
13/11/2019

फेबुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होण्याऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत
16/11/2019

जुलै 2019 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची प्रमाणपत्र वाटपाबाबत
02/12/2019

परराज्यातून तसेच CBSE/ICSE/IGCSE व इतर बोडमिधून इ. 10 वी . इ 12 वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थयाना मंडलाच्या इ. 10 वी . इ 12 वी परीक्षे करीता नियमित किंवा खाजगी रित्या प्रविष्ठ हाेण्यास परवानगी देणे बाबत
04/12/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च 2020 करीता प्रत्याक्षिक / श्रेणी/ तोडी परीक्षेच्या वेळापत्रका बाबत
11/12/2019

Extension for filling School and Jr.College profiles online - reg.
13/12/2019

फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
16/12/2019

Reg. Feb-Mar 2024 SSC and HSC Exam Tentative Timetable
28/08/2023

from no 17 स्विकारणा बाबत
30/08/2023

Reg. July-Aug 2023 SSC and HSC Exam Marksheet and Other Material Distribution
30/08/2023

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा मार्च २००४ करिता अंतर्गत, बर्हिगत, परिक्षक/समीक्षक यांचे शाखानिहाय शिक्षकांचे पॅनल फॉॉर्मअदयावत करणेबाबत
21-9-2023

HSC Feb-Mar 2024 Exam - Extension of Dates for Online Filling of Forms
06/10/2023

माध्यमिक व उच्च माध्यामिक प्रमाणपत्र 2023 वाटपा बाबत
06/10/2023

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी) मार्च २०२४ Practicle & internal मुल्यमापनाचे गुण ऑनलाईन पद्धतीने भरणेबाबत...
30/01/2024

????? ????????? ?????????? ??????? ??????/????? ???? ????? ?????? ?????????? ? ???????? ????? ??????? ?????? ????????? ???????? ?????????????????
??-?-????

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्‍या उत्‍तरपत्रिका ऑनलाईन परीक्षण/नियमन करणेसाठी स्‍वीकृतीपत्र पाठविणेबाबत
२२.३.२०२४

Request for sharing with HSC Appeared student about MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A Y 2024-25
23-4-2024

इ १० वी व १२ वी परीक्षेस शाळा/कनिष्‍ठ महाविदयालयास मंडळ मान्‍यता नसलेला विषय खाजगीरित्‍या अध्‍ययन करुन स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर विदयार्थ्‍यास प्रविष्‍ठ होण्‍याची परवानगी देण्‍याबाबतच्‍या सध्‍याच्‍या धोरणात सुधारणा करणेबाबत
30.4.2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै/ऑगस्‍ट २०२४ व मुख्‍य परीक्षा मार्च २०२५ साठी परीक्षा शुल्‍कामध्‍ये वाढ करणेबाबत---
२४-५-२०२५

जुलै- ऑगस्ट 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.
24-5-2024

फेब्रुवारी- मार्च 2024 मध्ये झालेल्या इ.12 वी परीक्षेच्या गुणपत्रिका, स्थलांतर प्रमाणपत्र व इतर साहित्य वाटपाबाबत.
27-5-2024

REG HSC EXAM MARCH 2024 INSPIRE AWARD ADVISORY NOTE /ELIGIBILITY NOTE
5-6-2024