फेब्रु /मार्च 2019 च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ12वी) च्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत

कनिष्ठ महाविद्यालयनी प्रथम मंडळ मान्यता,मंडळ मान्यत वर्धित, शाखा मान्यता,अतिरिक्त विषय /माध्यम मान्यता ,स्थलांतर व नाव बदल बाबतचे प्रस्ताव मंडळास सादर करणेबाबत

HSC Exam 2019 feb/march Reg Students attendance

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...

इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य शाखा) आणि व्यापार संघटन व व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तकातील त्रुटीच्या दुरुस्तीबाबत.

इ,12 वी ,10 वी परीक्षा मार्च 2019 प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या अग्रीम रकमेबाबत

दि. 22/03/2019 ते 02/04/2019 याकालावधीत कार्यमुक्त होणा-या परीरक्ष/समीक्षकना देयकांची रक्क

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत

जुलै / ऑगस्ट 2019 उच्च माध्यमिक प्रत्यक्षिक परीक्षेच्या केंद्राबाबत

फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत

जुलै-ऑगस्ट 2019 मध्ये घेण्यात येणार्‍या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इ. 10 वी मध्ये विज्ञान विषयात 35 % पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना इ. 11 वी मध्ये प्रवेश न देण्याबाबत

HSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST

Distribution of examination material - H.S.C.Examination Feb-March 2019

Distribution of examination material - H.S.C.Examination Feb-March 2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१2 वी) परीक्षेची प्रात्यधिक परीक्षासंबंधी

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढी बाबत. date 19/06/2019

HSC Exam.July-August-2019 - Dates of submission of exam.appln.forms with late/spl.late/spl.super late fee

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुले/ऑगस्ट 2019 च्या तोंडी/वैकल्पिक विषयांच्या प्रकल्पाचे गुणातकते वाटपा बाबत वपरीक्षेच्या तारख्याबाबत

HSC EXAM JULY -2019 practical, internal, grade list and other material distribution on date 11/07/2019

SAKSHAM NATIONAL COMPETITION 2019

Prakatan Regarding Feb/Mar 2020 Exam SSC/HSC Private Candidate Regaistration Inbox x

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षात इ 10 वी विज्ञान विषयास 35 टक्के पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थना इ 11 वी मध्ये प्रवेश देण्याबाबत

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT

Short Film Competition and Festival, 2019 on the theme ' Air Pollution'

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत

इयत्ताइयत्ता 11 वी व इ. 12 वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना.

इ १० वी व इ १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२० च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत

Gandhi javanti essay Competition 2019

HSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST

सन 2019-20 या शेक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागातील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रसाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD

Distribution of result material - HSC Exam.July-Aug-2019

उच्च माध्यमिक परीआ फेब्रु/ मार्च 2020 करीता माहिती तंत्रज्ञान व सामान्य ज्ञान या ऑनलाईन विषयांकरीता शिकांचीमाहिती पाठविणे बाबत

PARIPATRAK admission to Std.XIth Science

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.