Latest News

 
REG HSC EXAM MARCH 2024 INSPIRE AWARD ADVISORY NOTE /ELIGIBILITY NOTE

REG HSC EXAM MARCH 2024 INSPIRE AWARD ADVISORY NOTE /ELIGIBILITY NOTE05-6-2024

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (इ.10 वी) परीक्षेच्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत.

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (इ.10 वी) परीक्षेच्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत.04/6/2024

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ.5 वी व इ 8 वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणा-या विद्यार्थ्याच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ.5 वी व इ 8 वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणा-या विद्यार्थ्याच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.03-6-2024

जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत3-6.2024

जुलै 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत.

जुलै 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत. 30/5/2024

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ 10 वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकांची समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ 10 वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकांची समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.27-5-2024

फेब्रुवारी- मार्च 2024 मध्ये झालेल्या इ.12 वी परीक्षेच्या गुणपत्रिका, स्थलांतर प्रमाणपत्र व इतर साहित्य वाटपाबाबत.

फेब्रुवारी- मार्च 2024 मध्ये झालेल्या इ.12 वी परीक्षेच्या गुणपत्रिका, स्थलांतर प्रमाणपत्र व इतर साहित्य वाटपाबाबत. 27-7-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा मार्च 2024 परीक्षेच्या निकालाबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा मार्च 2024 परीक्षेच्या निकालाबाबत 25/5/2024

जुलै- ऑगस्ट 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.

जुलै- ऑगस्ट 2024 मध्ये घेण्यात येणा-या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत. 24/5/2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै/ऑगस्‍ट २०२४ व मुख्‍य परीक्षा मार्च २०२५ साठी परीक्षा शुल्‍कामध्‍ये वाढ करणेबाबत---

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै/ऑगस्‍ट २०२४ व मुख्‍य परीक्षा मार्च २०२५ साठी परीक्षा शुल्‍कामध्‍ये वाढ करणेबाबत---२४-४-२०२४

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेच्या निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेच्या निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन20-5-2024

इ १० वी व १२ वी परीक्षेस शाळा/कनिष्‍ठ महाविदयालयास मंडळ मान्‍यता नसलेला विषय खाजगीरित्‍या अध्‍ययन करुन स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर विदयार्थ्‍यास प्रविष्‍ठ होण्‍याची परवानगी देण्‍याबाबतच्‍या सध्‍याच्‍या धोरणात सुधारणा करणेबाबत

इ १० वी व १२ वी परीक्षेस शाळा/कनिष्‍ठ महाविदयालयास मंडळ मान्‍यता नसलेला विषय खाजगीरित्‍या अध्‍ययन करुन स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर विदयार्थ्‍यास प्रविष्‍ठ होण्‍याची परवानगी देण्‍याबाबतच्‍या सध्‍याच्‍या धोरणात सुधारणा करणेबाबत30.4.2024

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत29-4-2024

Request for sharing with HSC Appeared student about MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A Y 2024-25

Request for sharing with HSC Appeared student about MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A Y 2024-25 23-4-2024

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत15-4.2024

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत05/4/2024

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत 26.3.2026

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्‍या उत्‍तरपत्रिका ऑनलाईन परीक्षण/नियमन करणेसाठी स्‍वीकृतीपत्र पाठविणेबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्‍या उत्‍तरपत्रिका ऑनलाईन परीक्षण/नियमन करणेसाठी स्‍वीकृतीपत्र पाठविणेबाबत२२.३.२०२४

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या माहिती तंत्रज्ञान व सामान्‍य ज्ञान विषयाचे ऑनलाईन परीक्षेचे साहित्‍य स्‍वीकारण्‍याबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या माहिती तंत्रज्ञान व सामान्‍य ज्ञान विषयाचे ऑनलाईन परीक्षेचे साहित्‍य स्‍वीकारण्‍याबाबत२२-३-२०२४

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईनद्वारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत२१.३.२०२४

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षांचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..revised

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षांचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..revised20/3/2024

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षांचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षांचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..18/3/2024

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणीबाबत कार्यपध्‍दती

सन २०२३-२४ मधील राज्‍यातील दुष्‍काळग्रस्‍त भागातील विद्यार्थ्‍यांची इ.१० वी इ १२. वी परीक्षाा शुल्‍क प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणीबाबत कार्यपध्‍दती18/03/2024

शिक्षण संक्रमण अंकाबाबतची शाळांना सूचना देणेबाबत

शिक्षण संक्रमण अंकाबाबतची शाळांना सूचना देणेबाबत05.3.2024

माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ उत्‍तरपत्रिकांचे परीक्षण व नियमन करणेबाबत

माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ उत्‍तरपत्रिकांचे परीक्षण व नियमन करणेबाबत05.3.2024

मार्च २०२४ मध्‍ये आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या माध्‍यमिक शालांत प्र परीक्षेचे आयोजनाबाबत

मार्च २०२४ मध्‍ये आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या माध्‍यमिक शालांत प्र परीक्षेचे आयोजनाबाबत1.03.2024

आयटीआय मधील व्‍यवसाय विषय घेवून उत्‍तीर्ण होणा-या विदयार्थ्‍यांना ट्रान्‍सफर ऑफ क्रेडीटचे गुणदान करुन इ.१२ वी ची गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र प्रदान करण्‍याच्‍या प्रक्रियेबाबत

आयटीआय मधील व्‍यवसाय विषय घेवून उत्‍तीर्ण होणा-या विदयार्थ्‍यांना ट्रान्‍सफर ऑफ क्रेडीटचे गुणदान करुन इ.१२ वी ची गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र प्रदान करण्‍याच्‍या प्रक्रियेबाबत 27/2/2024

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च /एप्रिल २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक परीक्षेचे साहित्‍य स्‍वीकारण्‍याच्‍या सुधारित तारखेबाबत...

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च /एप्रिल २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक परीक्षेचे साहित्‍य स्‍वीकारण्‍याच्‍या सुधारित तारखेबाबत...24.2.2024

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमि क प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेच्या आयोजनाबाबत

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमि क प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेच्या आयोजनाबाबत21.2.2024

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमि क प्रमाणपत्र (इ.12 वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेसंदर्भात चूकीच्या बातम्यांबाबत.

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमि क प्रमाणपत्र (इ.12 वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेसंदर्भात चूकीच्या बातम्यांबाबत.21.2.2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इ.१२ वी मार्च २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक परीक्षेचे साहित्‍य स्‍वीकारण्‍याच्‍या सुधारित तारखांबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इ.१२ वी मार्च २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक परीक्षेचे साहित्‍य स्‍वीकारण्‍याच्‍या सुधारित तारखांबाबत २०/२/२०२४

माध्‍यमिक शालांत इ.१० वी व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इ.१२ वी परीक्षा मार्च २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक, तोंडी व अंतर्गत मूल्‍यमापनाचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..

माध्‍यमिक शालांत इ.१० वी व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इ.१२ वी परीक्षा मार्च २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक, तोंडी व अंतर्गत मूल्‍यमापनाचे ऑनलाईन पध्‍दतीने गुण भरणेबाबत..13.2.2024

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या शास्‍त्र्ीय कला, चित्रकला क्षेत्रत प्राविण्‍य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीीचे अतिरिक्‍त गुण देण्‍याबाबतच्‍या प्रस्‍ताव सादर करण्‍यास मुदतवाढ देणेबाबत

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या शास्‍त्र्ीय कला, चित्रकला क्षेत्रत प्राविण्‍य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीीचे अतिरिक्‍त गुण देण्‍याबाबतच्‍या प्रस्‍ताव सादर करण्‍यास मुदतवाढ देणेबाबत 13.2.2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या परीक्षेसाठी विदयार्थ्‍यांना दयावयाच्‍या वाढीव वेळेबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या परीक्षेसाठी विदयार्थ्‍यांना दयावयाच्‍या वाढीव वेळेबाबत 05/02/2024

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या प्रात्‍यक्षिक परीक्षा साहित्‍य वाटपाबाबत

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या प्रात्‍यक्षिक परीक्षा साहित्‍य वाटपाबाबत 25/01/2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ माहिती तंत्रज्ञान IT व सामान्‍यज्ञान GK या विषयाच्‍या ऑनलाईन परीक्षेकरिता विभागीय मुख्‍य समन्‍वयक आयोजनाबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ माहिती तंत्रज्ञान IT व सामान्‍यज्ञान GK या विषयाच्‍या ऑनलाईन परीक्षेकरिता विभागीय मुख्‍य समन्‍वयक आयोजनाबाबत 24/1/2024

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फे्ब्रु/मार्च २०२४ परीक्षेसाठी विदयार्थ्‍यांना दयावयाच्‍या वाढीव वेळेबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा फे्ब्रु/मार्च २०२४ परीक्षेसाठी विदयार्थ्‍यांना दयावयाच्‍या वाढीव वेळेबाबत 24/1/2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक /तोंडी/श्रेणी परीक्षेच्‍या वेळापत्रकाबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक /तोंडी/श्रेणी परीक्षेच्‍या वेळापत्रकाबाबत24/1/2024

फेब्रु/मार्च २०२४ उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षेच्‍या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत

फेब्रु/मार्च २०२४ उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षेच्‍या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत19/1/2024

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा व उच्‍च माध्‍यमिक परीक्षा मार्च २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक व अंतर्गत मूल्‍यमापनाचे ऑनलाईन गुण घेणेबाबतच्‍या सूचना निर्गमित करणेबाबत...

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षा व उच्‍च माध्‍यमिक परीक्षा मार्च २०२४ चे प्रात्‍यक्षिक व अंतर्गत मूल्‍यमापनाचे ऑनलाईन गुण घेणेबाबतच्‍या सूचना निर्गमित करणेबाबत...17/1/2024

फेब्र/मार्च २०२४ इ.१० वी व इ.१२ वीच्‍या लेखी परीक्षेला लागणा-या को-या उत्‍तरपत्रिका व इतर साहित्‍याचे वाटपबाबत

फेब्र/मार्च २०२४ इ.१० वी व इ.१२ वीच्‍या लेखी परीक्षेला लागणा-या को-या उत्‍तरपत्रिका व इतर साहित्‍याचे वाटपबाबत16.01.2024

फेब्र/मार्च २०२४ मध्‍ये होणा-या उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षेकरिता उपस्थितीमधील तूट क्षमापित करण्‍यात अधिकाराबाबत

फेब्र/मार्च २०२४ मध्‍ये होणा-या उच्‍च माध्‍यमिक व माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र् परीक्षेकरिता उपस्थितीमधील तूट क्षमापित करण्‍यात अधिकाराबाबत16.01.2024

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या शास्‍त्र्ीय कला, चित्रकला क्षेत्रत प्राविण्‍य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीीचे अतिरिक्‍त गुण देण्‍याबाबतच्‍या प्रस्‍ताव सादर करण्‍यास मुदतवाढ देणेबाबत

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या शास्‍त्र्ीय कला, चित्रकला क्षेत्रत प्राविण्‍य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीीचे अतिरिक्‍त गुण देण्‍याबाबतच्‍या प्रस्‍ताव सादर करण्‍यास मुदतवाढ देणेबाबत16.01.2024

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या प्रात्‍यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्‍यमापन परीक्षा आयोजित करण्‍याबाबत तसेच इ.१० वी व इ.१२ वी आऊट ऑफ टर्न ने आयोजित करण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व तत्‍सम परीक्षांबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२४ च्‍या प्रात्‍यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्‍यमापन परीक्षा आयोजित करण्‍याबाबत तसेच इ.१० वी व इ.१२ वी आऊट ऑफ टर्न ने आयोजित करण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व तत्‍सम परीक्षांबाबत08/1/2024

फेब्रु/मार्च २०२४ मध्‍ये माध्‍य शालाात व उच्‍च माध्‍यमिक प्र परीक्षेस प्रविष्‍ठ होणा-या जिल्‍हास्‍तर, विभागस्‍तर, राज्‍यस्‍तर, राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर सहभागी खेळाडू विदयार्थ्‍यांना तसेच एन सीसी स्‍काऊट गाईड मध्‍ये भाग घेणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्‍याबाबत..

फेब्रु/मार्च २०२४ मध्‍ये माध्‍य शालाात व उच्‍च माध्‍यमिक प्र परीक्षेस प्रविष्‍ठ होणा-या जिल्‍हास्‍तर, विभागस्‍तर, राज्‍यस्‍तर, राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर सहभागी खेळाडू विदयार्थ्‍यांना तसेच एन सीसी स्‍काऊट गाईड मध्‍ये भाग घेणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्‍याबाबत.. 5.1.2024

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या शास्‍त्र्ीय कला, चित्रकला क्षेत्रत प्राविण्‍य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीीचे अतिरिक्‍त गुण देण्‍याबाबतच्‍या प्रस्‍तावांबाबत

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या शास्‍त्र्ीय कला, चित्रकला क्षेत्रत प्राविण्‍य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍यांना सवलतीीचे अतिरिक्‍त गुण देण्‍याबाबतच्‍या प्रस्‍तावांबाबत21.12.2023

इ. 10 वी मार्च 2024 परीक्षेतील विदयार्थाच्या अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काचा परीक्षेचा आवेदनपत्राबाबत.

इ. 10 वी मार्च 2024 परीक्षेतील विदयार्थाच्या अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काचा परीक्षेचा आवेदनपत्राबाबत. 14/12/2023

माध्‍यमिक शालांत व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ करिता आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या मुख्‍याध्‍यापक/प्राचार्य यांच्‍या सहविचार सभेबाबत

माध्‍यमिक शालांत व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ करिता आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या मुख्‍याध्‍यापक/प्राचार्य यांच्‍या सहविचार सभेबाबत 13.12.2023

इ. 10 वी व इ. 12 वी फेब्रु - मार्च 2024 परीक्षेसाठी खाजगी विदयार्थी नावनोंदणी अर्जाबाबत अतिविलंब शुल्काचा परीक्षेचा आवेदनपत्राबाबत.

इ. 10 वी व इ. 12 वी फेब्रु - मार्च 2024 परीक्षेसाठी खाजगी विदयार्थी नावनोंदणी अर्जाबाबत अतिविलंब शुल्काचा परीक्षेचा आवेदनपत्राबाबत.08/12/2023

इ. 12 वी परीक्षा फेब्रु - मार्च 2024 विदयार्थाच्या अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काचा परीक्षेचा आवेदनपत्राबाबत.

इ. 12 वी परीक्षा फेब्रु - मार्च 2024 विदयार्थाच्या अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काचा परीक्षेचा आवेदनपत्राबाबत.08/12/2023

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ मध्‍ये प्रविष्‍ट विदयार्थ्‍यांच्‍या यादया व परीक्षा शुल्‍काचे चलनासह प्रि-लिस्‍ट जमा करणे व जुलै २०२३ चे प्रमाणपत्र् वाटप करण्‍याच्‍या तारखांबाबत

माध्‍य शालांत प्र परीक्षा मार्च २०२४ मध्‍ये प्रविष्‍ट विदयार्थ्‍यांच्‍या यादया व परीक्षा शुल्‍काचे चलनासह प्रि-लिस्‍ट जमा करणे व जुलै २०२३ चे प्रमाणपत्र् वाटप करण्‍याच्‍या तारखांबाबत6/12/2023

HSC MAR 2024 EXAM PRELIST & DISTRIBUTION OF JULY 2023 EXAM CERTIFICATES

HSC MAR 2024 EXAM PRELIST & DISTRIBUTION OF JULY 2023 EXAM CERTIFICATES 22/11/2023

REG.HSC APPLICATIN FORM LATE FEE MAR 2024 & REG.CHALLANS

REG.HSC APPLICATIN FORM LATE FEE MAR 2024 & REG.CHALLANS21/11/2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इ.10 वी मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुलकाच्या तारखांबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इ.10 वी मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुलकाच्या तारखांबाबत. 21/11/2023

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा मार्च २०२४ परीक्षेेचीआवेदनपत्र्े ऑनलाईन पधदतीने सादर करण्‍यास मुदतवाढीबाबत व चलन डाऊनलोड करुन बॅंकेत शुल्‍क भरणेबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा मार्च २०२४ परीक्षेेचीआवेदनपत्र्े ऑनलाईन पधदतीने सादर करण्‍यास मुदतवाढीबाबत व चलन डाऊनलोड करुन बॅंकेत शुल्‍क भरणेबाबत०३.११.२०२३

इ ११ वी व १२ वीच्‍या भौतिकशास्‍त्र् व रसायनशास्‍त्र्, जीव व गणित या विष्यांयांच्‍या प्रश्‍नपत्रिकेमधील सूचनांमधील बदलाबाबत

इ ११ वी व १२ वीच्‍या भौतिकशास्‍त्र् व रसायनशास्‍त्र्, जीव व गणित या विष्यांयांच्‍या प्रश्‍नपत्रिकेमधील सूचनांमधील बदलाबाबत०३.११.२०२३

REG.SSC & HSC EXAM MAR 2024 FINAL TIMETABLE PRESS NOTE

REG.SSC & HSC EXAM MAR 2024 FINAL TIMETABLE PRESS NOTE 02/11/2023

HSC EXAM MAR 2024 EXAMINER/MODERATOR INFORM PANNEL FORM UPGRADATION

HSC EXAM MAR 2024 EXAMINER/MODERATOR INFORM PANNEL FORM UPGRADATION01.11.2023

Reg. Extension of Dates for filling of Online Form of SSC

Reg. Extension of Dates for filling of Online Form of SSC 2024 Exam 19.10.2023

जुन्‍या व नवीन शाळा तसेच कनिष्‍ठ महाविदयालयांंना प्रथम मंडळ मान्‍यता, मान्‍यता वर्धीत करणे व कायम मंडळ मान्‍यता देणेबाबत

जुन्‍या व नवीन शाळा तसेच कनिष्‍ठ महाविदयालयांंना प्रथम मंडळ मान्‍यता, मान्‍यता वर्धीत करणे व कायम मंडळ मान्‍यता देणेबाबत 18/10/2023

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या परीक्षेस खाजगी विदयार्थी म्‍हणून प्रविष्‍ठ होणा-या विदयार्थ्‍यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्‍दतीने विलंब व अतिविलंब शुल्‍काने स्‍वीकारण्‍याबाबत...

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या परीक्षेस खाजगी विदयार्थी म्‍हणून प्रविष्‍ठ होणा-या विदयार्थ्‍यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्‍दतीने विलंब व अतिविलंब शुल्‍काने स्‍वीकारण्‍याबाबत...03/10/2023

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ करिता परीक्षक/समीक्षक तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेकरिता अंतर्गत व बहिर्गत परीक्षक (विज्ञान व तांत्रिक) यांचे शिक्षकांचे पॅनल फॉर्म अदयावत करण्‍याबाबत....

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ करिता परीक्षक/समीक्षक तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेकरिता अंतर्गत व बहिर्गत परीक्षक (विज्ञान व तांत्रिक) यांचे शिक्षकांचे पॅनल फॉर्म अदयावत करण्‍याबाबत....26/9/2023

SSC EXAM MAR 2024 PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION PROCESS

SSC EXAM MAR 2024 PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION PROCESS9/8/2023

SSC and HSC Feb-Mar 2024 Exam Private Candidates online Form Submission

SSC and HSC Feb-Mar 2024 Exam Private Candidates online Form Submission08/08/2023

boutik suwidha mahiti namuna

circular04/09/2018

ssc eaxm Teachers Training Program 2018

website and program28/07/2018

divyang student babat

circular12/07/2018

divyang student babat

circular 12/07/2018

divyang student babat

circular 12/07/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

RegisteEligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register Eligibility15/06/2018

JULY/AUGUST 2018 asstt custodian panal from babat

july/august 2018 asstt custodian11/06/2018

JULY/AUGUST 2018 asstt custodian panal from babat

july/august 2018 asstt custodian11/06/2018

class improvement scheme from

class improvement01/06/2018

class improvement scheme from

class improvement01/06/2018

H.S.C MARCH 2019 PARACTICAL PANEL FORM

PARACTICL PANEL FROM28/05/2018

H.S.C MARCH 2019 PARACTICAL PANEL FORM

PARACTICL PANEL FROM28/05/2018

KALA Gun Shuddhipatrak

Kala gun28/12/2017

PARIPATRAK Reg Divyang Student

Vishay Yojana & Mulyamapan26/10/2017

Eligibility Certificate

detail instructions26/07/2017

PARIPATRAK HSC Vocational Course

Subjects and evaluation 13/07/2017

HSC Panal form for 2018-2020

blank form with list of sub and subject codes11/07/2017

About MSBSHSE, Nagpur

नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचा इतिहास :
सन 1922 साली सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार हायस्कुल ऐज्युकेशन अॅक्ट अन्वये पहिले परिक्षा मंडळ स्थापन झाले. त्यावेळी मंडळाचे नाव "बोर्ड ऑफ हायस्कुल ऐज्युकेशन , सेंट्रल प्राव्हिन्सेस अँड बेरार " असे होते . त्यानंतर सण १९५१ ला एम.पी. ऐज्युकेशन अॅक्ट पास होऊन त्या अन्वये माध्यमिक शालांत मंडळाला स्वायत्त मंडळाचा दर्जा देण्यात आला. या मंडळाने 1953 पासून माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मंडळाचे नाव "बोर्ड ऑफ सेकंडरी ऐज्युकेशन, मध्यप्रदेश" असे होते.
राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी सण 1956 मध्ये मध्यप्रदेश व विदर्भ या 2 विभागासाठी मध्यप्रदेश स्टेट्युटरी बोर्ड ऍक्ट 1956 अन्वये विदर्भासाठी एक स्वतंत्र व महाकोशल विभागासाठी दुसरे स्वतंत्र बोर्ड माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यासाठी निर्माण करण्यात आले. त्यावेळी या मंडळाचे "विदर्भ बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन, नागपूर (Bombay state)"असे नामनिधान करण्यात आले.

Management Board Committee

Chintaman Wanjari
Divisional Secretary

  Kalpana Lande
  Div.Asst Secretary

  Soma Kiran
  Account Officer